//


Free Web Site Countersปฏิทินประจำเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม
26-28 ก.พ.61 ประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
  สอบปลายภาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1 มี.ค.61 หยุดเรียน เนื่องจากวันมาฆบูชา
3 มี.ค.61 สอบนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
4 มี.ค.61 มอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ ชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  มอบตัวนักเรียนเก่า ชั้นเตรียมอนุบาล ขึ้นชั้นอนุบาลปีที่ 1
  มอบตัวนักเรียนเก่า ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ขั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  มอบตัวนักเรียนเก่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
7 มี.ค.61 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)
8-9 มี.ค.61 สอบปลายภาค นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 2
9 มี.ค.61 กิจกรรมยุวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
15 มี.ค.61 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
17 มี.ค.61 เชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาส 60 ปี การก่อตั้งโรงเรียน
19 มี.ค.-11 เม.ย.61 เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน (Summer)
13 พ.ค. 61 ลงทะเบียน ซื้อหนังสือ พบครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1/2561
14 พ.ค. 61 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561

444

9924


9924